CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki 2020/2021

Innowacja pedagogiczna

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

międzynarodowy projekt edukacyjny

wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

edycja II

  

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację

Monika Murawska

 Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Rodzaj innowacji: programowo – metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasie 3 Szkoły Podstawowej SPSK w Modzerowie

W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy.

 

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 23 września 2020r. do 21 czerwca 2021r.

Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych szkoły.

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

    I.   Opis zasadności wprowadzenia innowacji

W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur.

Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od 23 września 2020 r. wprowadzimy do klasy 3 projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie

  II.    Cele innowacji

Cele ogólne:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
 • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

III.    Zasady innowacji

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 23 września 2020r. do 21 czerwca 2021r. 2-3 godziny w miesiącu podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciel realizujący program opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na grupie projektowej. Realizowane zadania będą zgodne z zaleceniami ujętymi w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE załączonym do Regulaminu.

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ – jesienny – od 23.09.2020r. do 21.12.2020r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW

II MODUŁ – zimowy – od 22.12.2020r. do 20.03.2021r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU

 III MODUŁ – wiosenny – od 21.03.2021r. do 21.06.2021r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA

 Szczegółowy opis modułów i zadań dołączono do Regulaminu w formie PRZEWODNIKA PO PROJEKCIE.

W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy) wybierze jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania.

Lektury będą czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości.

Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć, dzięki czemu otrzyma od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 

 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM “UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ” – EDYCJA IV

Znalezione obrazy dla zapytania: Uczymy dzieci programować

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację

Anna Brzezińska, Sylwia Marcinkowska

Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Rodzaj innowacji: programowo – metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasie 2 Szkoły Podstawowej SPSK w Modzerowie oraz w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej SPSK w Modzerowie

W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy.

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

Chcemy pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.

CELE:

Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji.

DLA NAUCZYCIELA:

 • realizacja treści wynikających z podstawy programowej
 • włączanie treści programistycznych w zajęcia dydaktyczne z zakresu różnych edukacji
 • płynne przejście od programowania z ozobotem offline do pracy w środowisku ozoblockly.pl
 • stopniowanie trudności zajęć
 • nauka przez zabawę
 • różne formy realizacji zajęć: grupowa, zespołowa, indywidualna

DLA RODZICA:

 • propozycje krótkich aktywności, które może wykonać rodzic wspólnie z dzieckiem (co tydzień nowa propozycja zabawy)
 • bezpłatny dostęp do specjalnie przygotowanych kart pracy i materiałów dodatkowych do druku
 • krok po kroku opisany sposób zorganizowania zabawy oraz korzyści z niej płynące w odniesieniu do nauki podstaw programowania
 • bezpłatne webinary (spotkania online), podczas których przybliżymy tematykę nauki programowania, a także twórczego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii i zasobów sieci
 • zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców w większych miastach Polski
 • dedykowana grupa na Facebook
 • konkursy z nagrodami.

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT “EMOCJA”

Znalezione obrazy dla zapytania: Międzynarodowy projekt Emocja

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację

Marta Wojciechowska

Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Rodzaj innowacji: programowo – metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasie 2 Szkoły Podstawowej SPSK w Modzerowie

W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy.

Cele ogólne projektu to:
● Kształtowanie postaw społecznych u dzieci.
● Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
● Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
● Integracja zespołu klasowego.
● Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju
i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
● Ukształtowanie takich wartości jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
● Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych, kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami
i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości
Projekt w ramach innowacji pedagogicznej realizowany będzie od 15 września 2020 roku do 13 czerwca 2021 roku podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

Składać się będzie z pięciu MODUŁÓW:
● I MODUŁ- „KREATYWNOŚĆ”
● II MODUŁ – „WYOBRAŹNIA”
● III MODUŁ- „MOC SŁÓW”
● IV MODUŁ – „EMPATIA”
● V MODUŁ- „OSWAJANIE STRACHU”

 

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Znalezione obrazy dla zapytania: AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację

Małgorzata Wiśniewska

Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Rodzaj innowacji: programowo – metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasie 1 Szkoły Podstawowej SPSK w Modzerowie

W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy.

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. W Programie każdego roku uczestniczy ponad 200 000 dzieci i niemal 13 000 nauczycieli z prawie 10 000 szkół podstawowych. Do tej pory łącznie wzięło w nim udziałponad 2, 5  miliona uczniów.  Aby dołączyć do XII-tej edycji Akademii i otrzymać komplet darmowych materiałów edukacyjnych opracowanych przez metodyka i opiniowanych przez właściwe wydziały Komendy Głównej Policji wystarczy dokonać zgłoszenia do Programu! Po przeprowadzeniu zajęć,na podstawie otrzymanych materiałów,zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test BezpieczeństwaSzkoły, które zrealizują wszystkie elementy programu otrzymają Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” oraz Dyplom dla uczniów.

ZASADY PROGRAMU:

1. Program skierowany jest do klas I szkół podstawowych.

2. Szkoły mogą zgłaszać się do programu, wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej lub podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora.

3. W zgłoszeniu konieczne jest podanie przez przedstawicieli szkoły nazwiska nauczyciela koordynującego oraz ilości dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa.

4. Do zgłoszonej do programu szkoły drogą elektroniczną wysyłany jest komplet materiałów edukacyjne zawierających:
– materiały merytoryczne dla nauczycieli wraz ze scenariuszami lekcyjnymi
– pomoce dydaktyczne dla nauczycieli
– filmy edukacyjne
– karty pracy dla uczniów – do skopiowania przez nauczyciela
– prezentację dla rodziców do wykorzystania podczas spotkań.

Materiały edukacyjne są dostosowane do nauki w szkole oraz w trybie zdalnym.

5. Nauczyciele klas I szkół podstawowych realizują program poprzez przeprowadzanie zajęć związanych z bezpieczeństwem na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.

6. Po przeprowadzeniu zajęć dzieci weryfikują swoją wiedzę zdobytą podczas specjalnych zajęć Akademii rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

7. Po realizacji zajęć i Testu Bezpieczeństwa nauczyciel koordynujący uzupełnia Ankietę Podsumowującą Program. Jest to podstawą do otrzymania drogą elektroniczną Certyfikatu dla szkoły potwierdzającego udział szkoły w Programie oraz Dyplomu dla uczniów.

8. Szczegółowy regulamin programu dostępny jest do pobrania w zakładce „Formularz zgłoszeniowy”.

9. W przypadku pytań prosimy o kierowanie ich na adres: kontakt@akademiapuchatka.pl

 

 

DOBRZE JEMY ZE SZKOŁĄ NA WIDELCU

Znalezione obrazy dla zapytania: Szkołą na Widelcu program opis

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację

Sylwia Marcinkowska

Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej SPSK w Modzerowie

W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy.

Edukacja żywieniowo-kulinarna to połączenie przekazywania wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad zdrowego odżywiania, sposobu komponowania diety, wiedzy dotyczącej tego w jaki sposób mądrze robić zakupy, ale i tego jak jedzenie wpływa na nasz organizm z praktycznymi zajęciami, dzięki którym dzieci zdobywają praktyczne umiejętności takie jak krojenie, siekanie, poznają sprzęty kuchenne, uczą się zasad higieny i pracy w kuchni.

Fundacja Szkoła na Widelcu od 2012 roku aktywnie działa na rzecz poprawy żywienia dzieci i młodzieży w Polsce. Jej pracownicy, ale również wolontariusze prowadzą zajęcia w szkołach w całej Polsce podczas których łączą warsztaty kulinarne z przekazywaniem wiedzy o zdrowym żywieniu. Przekonują przede wszystkim do jedzenia warzyw i owoców, pokazują w jaki sposób można przygotować smaczne danie w prosty sposób, ale i zachęcają dzieci do próbowania nowych smaków.

Od 2017 roku do działań fundacja zaprosiła wszystkie szkoły z całej Polski rozpoczynając program Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu. W ramach programu przekazuje nauczycielom ze szkół podstawowych materiały edukacyjne opracowane we współpracy z pedagogami, dietetykami, metodykami, które pozwalają na prowadzenie w ciągu całego roku szkolnego zajęć teoretyczno-praktycznych z uczniami.

“UCZNIOWSKIE EKONAWYKI”

Edukacja proekologiczna - materiały dla nauczycieli i rodziców - Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację

Małgorzata Wiśniewska

Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasie I Szkoły Podstawowej SPSK w Modzerowie

W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego UCZNIOWSKIE EKONAWYKI ogłoszonego przez fundację Nasza Ziemia oraz firmę Procter&Gamble. Akcja ma na celu pokazać dzieciom jak postępować w sposób przyjazny środowisku oraz uzmysłowić, że to co robią każdego dnia – małe rzeczy, takie jak zakręcanie wody w kranie czy segregowanie śmieci – ma ogromny wpływ na „zdrowie” naszej planety.

“CHEMIA W KUCHNI”

Kierunek studiów: Chemia. Warto? - Studia - artykuły - Artykuły dla studentów i absolwentów - studiowanie - dział studia - Student NEWS

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację

Małgorzata Wiśniewska

Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasie 7 Szkoły Podstawowej SPSK w Modzerowie

W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy.

Cel projektu:
Celem projektu jest zapoznanie uczniów z właściwościami substancji chemicznych,
które można znaleźć w każdej kuchni, przez samodzielne wykonanie doświadczeń oraz
uważną obserwację ich efektów.
Cele kształcenia:
Uczeń:
– poznaje i stosuje zasady bezpiecznej pracy w laboratorium,
– wykonuje doświadczenia chemiczne wykorzystując produkty spożywcze,
– opisuje zjawiska obserwowane w trakcie doświadczeń,
– poznaje pojęcie pH i podaje przykłady kwaśnych i zasadowych wodnych roztworów
produktów spożywczych,
– wymienia naturalne wskaźniki pH,
– rozumie zasadę działania wskaźników pH,
– poznaje właściwości wybranych produktów spożywczych,
– poznaje wpływ wybranych produktów spożywczych na proces przygotowania potraw,
– obserwuje i analizuje zjawisko napięcia powierzchniowego,
– rozumie działanie detergentów w usuwaniu zanieczyszczeń.

“SZKOŁA Z SERCEM”

Projekt Cum Grati na rzecz  działalności edukacyjno-wychowawczej SPSK

„SZKOŁA Z SERCEM”

Dla integralnego rozwoju dziecka zostaje podjęta inicjatywa uwrażliwiania uczniów na działanie dla dobra innych. Chodzi o wykorzystanie i wzmocnienie naturalnej chęci pomagania innym (nie tylko przyrodzie). W tym celu proponujemy wykorzystanie znanej nam formy pomocy jaką jest zbieranie plastikowych nakrętek. Pojemnikiem dla zbierania  kolorowych nakrętek jest kosz w kształcie wielkiego serca na którym widnieje logo SPSK (zbudowany ze stali nierdzewnej, materiału przystosowanego do warunków atmosferycznych. Serce należy umieścić przed budynkiem szkolnym w tzw. ciągu komunikacyjnym).

Cele przedsięwzięcia:

 • uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych w tym słabszych, potrzebujących naszej pomocy
 • kształtowanie umiejętności ukonkretniania miłości wobec bliźniego poprzez małe gesty
 • budzenie autorefleksji nad swoją rolą w społeczności np. klasy, miejscowości
 • jednoczenie środowiska szkolnego, rodzinnego i lokalnego wokół idei czynienia dobra
 • zdobywanie umiejętności organizowania „Akcji charytatywnych” i ich wykorzystania w środowisku
 • budowanie wspólnoty klasowej, szkolnej i lokalnej
 • zaangażowanie poszczególnych klas i całej szkoły na rzecz powiększania dobra w najbliższym środowisku
 • kształtowanie twórczości i kreatywności uczniów na rzecz przemiany własnego serca i pomocy z serca płynącej dla uczniów mojej klasy, szkoły, rodziny i środowiska
 • komunikat (reklama) dla środowiska lokalnego o dobroczynnej działalności szkoły SPSK

Korzyści:

 • pomoc konkretnej osobie
 • nawyk w czynieniu dobrych uczynków
 • podjęcie wysiłku i uporządkowanie działań
 • radość ze wspólnego czynienia dobra
 • dając otrzymujesz
 • umiejętność dobrej rywalizacji
 • identyfikacja rodzin i środowiska ze szkołą SPSK
 • itp