REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW
dojeżdżającymi do i ze szkoły

w Punkcie Przedszkolnym, Szkole Podstawowej i LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Modzerowie
I. Dowóz:
 1. Opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły, w drodze na przystanek i w trakcie
  oczekiwania na autobus szkolny, sprawują rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Na przyjazd dzieci do szkoły oczekuje nauczyciel bądź wyznaczona osoba z personelu szkoły.
II. Odwóz:
 1. Grupy dzieci oczekują na przyjazd autobusu w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły lub przystanku autobusowym pod opieką nauczyciela lub wyznaczonej osoby z personelu szkoły.
 2. Podczas wsiadania do autobusu opiekę przejmują opiekunowie zatrudnieni w autobusach szkolnych.
III. Przebieg odwozu:

Osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w czasie odwozu po przybyciu autobusu na teren szkoły i wykonaniu niezbędnych manewrów (zawrócenia), przejmuje opiekę nad uczniami i wprowadza grupę do autobusu. Od tego momentu opiekę nad dziećmi sprawują opiekunowie zatrudnieni w autobusach szkolnych, a w drodze z przystanku do domu rodzice dzieci lub ich prawni opiekunowie.

IV. Prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem do i ze szkoły:

Uczeń ma prawo do:

 1. Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu.
 2. Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie jazdy.
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu.
 4. Opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojście ze szkoły do autobusu.

Uwaga!

 • za bezpieczeństwo dzieci w drodze na przystanek autobusowy jak i w drodze z przystanku autobusowego do domu – odpowiadają rodzice,
 • za bezpieczeństwo dzieci w czasie jazdy autobusem do i ze szkoły odpowiadają opiekunowie zatrudnieni w autobusach szkolnych,

Uczeń ma obowiązek:

 1. Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia:
  – kierowcy autobusu,
  – osoby sprawującej opiekę w czasie dowozu i odwozu,
  – nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami oczekującymi na odwóz.
 2.  Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na odwóz.
 3.  W czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem jazdy autobusem.
 4. Kategorycznie zabrania się:
  – oddalania się od grupy bez pozwolenia nauczyciela,
  – podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez osobę sprawującą opiekę w czasie odwozu.