REGULAMIN  OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

„TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI
I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH’”

 

 • DATA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ  I  MATERIAŁÓW:

 26 STYCZNIA 2021          E – MAIL: konkurs.modzerowo@op.pl

 • ORGANIZATOR: Punkt Przedszkolny SPSK im. Dzieci Fatimskich,
  Szkoła Podstawowa SPSK im. bł. Jana Pawła II i Liceum Ogólnokształcące  SPSK  bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Modzerowie
 1. CELE KONKURSU:
 2. a) promocja poezji i prozy ludowej związanej z Uroczystością Trzech Króli, zwłaszcza regionu kujawskiego;
 3. b) popularyzacja kolęd, pastorałek i pieśni związanej z Bożym Narodzeniem i tradycją Trzech Króli
 4. c) rozwijanie zdolności plastycznych i kształtowanie wyobraźni plastycznej związanej ze Świętem Objawienia Pańskiego;
 5. d) kształtowanie kultury żywego słowa, wrażliwości muzycznej i plastycznej oraz rozwijanie i promocja recytatorskich, aktorskich i wokalnych uzdolnień dzieci i młodzieży;
 6. e) promowanie młodych talentów;
 7. f) wspieranie twórczości dzieci i młodzieży;
 8. g) integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk.

 

 1. TEMATYKA: 6 stycznia – Uroczystość Trzech Króli

Konkurs obejmuje trzy kategorie:

 1. plastyczną,
 2. muzyczną,
 3. recytatorską.

 

a) REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

„Korona jako symbol władzy i godności”  

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych  z terenu całej Polski.

Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych:

– kategoria I – klasy I – III szkoły podstawowej,

– kategoria II – klasy IV – VI szkoły podstawowej,

– kategoria III – klasy VII – VIII

– kategoria IV – szkoły średnie

 

Format pracy:

maksymalnie 30 x 30 cm.

Praca musi mieć charakter trójwymiarowy.

Technika wykonania: dowolna.

Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia według wzoru.

 

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy nadesłać  do 26 stycznia 2021 r.
Adres: Szkoła Podstawowa

            Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

            Modzerowo 53 a

            87-800 Włocławek

 

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej na stronie szkoły

Rozstrzygnięcie konkursu : 1 lutego 2021

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie do dnia  01. 02. 2021

 

Uwagi organizatorów.

1.Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę)

2.Każdy uczestnik składa tylko jedną pracę, szkoła – dowolną ilość.

3.Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz
niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

4.Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i reprodukowania.

 

 

NAZWISKO…………………………………………………………………………

 

IMIĘ…………………………………………………………WIEK………………..

 

NAZWA SZKOŁY……………………………………………………………………

 

ADRES SZKOŁY…………………………………………………………………

 

MIEJSCOWOŚĆ/ ULICA………………………………………………………….

 

MIASTO/ KOD…………………………………………………………………….

 

E-MAIL SZKOŁY………………………………………………………………….

 

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ TEL. NAUCZYCIELA ………………………………………………………………………………………

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach promocji konkursu

 (Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).

                 

 

b) REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

                      „Trzej Królowie w polskiej poezji i prozie ludowej”

Cele konkursu:

–  promocja poezji i prozy ludowej związanej z Uroczystością Trzech Króli,

–  kształtowanie kultury żywego słowa oraz rozwijanie i promocja recytatorskich i aktorskich

uzdolnień młodzieży.

Zasady uczestnictwa:

prezentacja tekstu związanego z Epifanią Trzech Króli  w polskiej kulturze ludowej,

– interpretacja utworu: znajomość tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny i głosowy,

– prezentacje recytatorskie w kategorii młodszej mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyty), jeśli służą one twórczej interpretacji,

– każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji jeden wiersz lub fragment prozy,

gawędy związanej z tematyką konkursu,

– łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut,

– jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 4 uczestników w danej kategorii
– skany  zgłoszenia uczestników do udziału z podaniem tytułu wybranej prezentacji i autora należy   przesłać na załączonej karcie do 26 stycznia  2021 roku  e-mailem:  konkurs.modzerowo@op.pl

– materiały video z nagraną prezentacją należy przesłać
e-mailem:  
konkurs.modzerowo@op.pl do dnia 26.01.21

 

KATEGORIE WIEKOWE:

 1. a) dzieci do lat 6
 2. b) uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej,
 3. c) uczniowie klas V – VIII szkoły podstawowej,
 4. d) uczniowie szkół średnich

Jury:

–   komisję konkursową powołuje organizator,

–   ogłoszenie wyników odbędzie się po obejrzeniu  prezentacji wszystkich utworów

i dokonaniu oceny  przez jury,

–  decyzja komisji jest ostateczna.

 

 KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
DO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 

Na adres: e-mail: konkurs.modzerowo@op.pl

Tel.: 783-536-000

Nazwa szkoły zgłaszającej…………………………………………………………………………………………

 

 

Imię i nazwisko uczestnika Kategoria Tytuł i autor utworu Imię i nazwisko opiekuna, tel.
 

 

 

     
 

 

 

     
 

 

 

     
 

 

 

     

 

 

 

………………………

Pieczęć i podpis Dyrektora

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach promocji konkursu

 (Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).

 

REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO  „PASTORAŁKI”

Cele konkursu:

przybliżenie tradycji muzycznych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

– przybliżenie postaci Trzech Króli

– popularyzacja utworów związanych z tematyką świąteczną

– rozbudzanie zainteresowania muzyką i treścią

– integracja dzieci i młodzieży różnych szkół

– umożliwienie szkołom i młodzieży prezentacji zdolności rozwijanych podczas zajęć

– wspólna zabawa muzyką

 

Zasady uczestnictwa:

Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolnie wybranej kolędy/pastorałki/ piosenki o tematyce świątecznej,  w jednej z poniższych form:

 • śpiew solowy a’cappella
 • śpiew solowy z akompaniamentem instrumentalnym
 • śpiew solowy z podkładem muzycznym

 

– skany  zgłoszenia uczestników do udziału z podaniem tytułu wybranej prezentacji i autora należy   przesłać na załączonej karcie do 26 stycznia  2021 roku  e-mailem:  konkurs.modzerowo@op.pl

– materiały video z nagraną prezentacją należy przesłać
e-mailem:  konkurs.modzerowo@op.pl do dnia 26.01.21

UWAGI:

– PLACÓWKA DELEGUJĄCA MOŻE ZGŁOSIĆ MAKSYMALNIE 3 UCZESTNIKÓW W JEDNEJ KATEGORII

 

KATEGORIE:

a) kat I: mali soliści –  dzieci w wieku przedszkolnym

b) kat II: soliści – uczniowie klas I- IV Szkoły Podstawowej

c) kat III: soliści- uczniowie klas V- VIII Szkoły Podstawowej

d) kat IV: soliści – uczniowie szkół średnich

 

Karta zgłoszenia

 

Ogólnopolski konkurs muzyczny „Pastorałki”

 

 1. Imię i nazwisko

………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Tytuł utworu:

……………………………………………………………………………………..…….

 

 1. Kategoria:

 

a)kat I: mali soliści –  dzieci w wieku przedszkolnym

b)kat II: soliści – uczniowie klas I- IV Szkoły Podstawowej

 1. c) kat III:soliści- uczniowie klas V- VIII Szkoły Podstawowej
 2. e) kat IV: soliści – uczniowie szkół średnich

 

 1. Imię i nazwisko opiekuna /nauczyciela/adres e-mail i telefon kontaktowy/

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

pieczęć placówki, podpis dyrektora                                          Nazwa i adres placówki  delegującej

………………………………………………….                         ………………………………

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach promocji konkursu.

( zgodnie z ustawą z dnia 19.08.1997 r. o ochronie danych osobowych)