Zasady działania wolontariatu szkolnego

 1. Wolontariat szkolny działa na podstawie przepisów prawnych zawartych w art. 85 ust. 6 Ustawy Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 ze zm.). Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej SPSK im. bł. Jana Pawła II w Modzerowie w porozumieniu  z Dyrektorem szkoły wyłonił spośród swoich członków Radę Wolontariatu.

 

 1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób potrzebujących, rozwija empatię oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi. Rada Wolontariatu działa na podstawie opracowanego regulaminu.

 

 1. Do zadań Rady Wolontariatu należy:
 • koordynowanie zadań z zakresu wolontariatu,
 • diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub lokalnym,
 • opiniowanie oferty działań,
 • decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.

 

 1. Rada Wolontariatu dokonuje diagnozy potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub lokalnym, dostosowuje swoje działania do diagnozy, planuje i organizuje działania wolontariatu.

 

 1. Działania szkolnego wolontariatu koordynuje wybrany przez uczniów nauczyciel, który przede wszystkim:
 • nadzoruje pracę wolontariuszy,
 • ustala wspólnie z wolontariuszami zasady i formy współpracy, wyznacza zadania,
 • promuje działania i ideę wolontariatu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,
 • współpracuje z Samorządem Uczniowskim i jego opiekunem,
 • czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem wolontariatu szkolnego, rozwiązuje problemy,
 • nagradza i motywuje wolontariuszy.

 

 1. Działania wolontariatu są promowane poprzez informacje na stronach internetowych szkoły, podczas spotkań klasowych, apeli oraz w formie szkolnych festynów i festiwali. Promocja działań odbywa się również w formie artykułów w gazetce szkolnej, plakatów i stałej gazetki ściennej, zawierającej aktualne informacje na temat działań wolontariatu.

 

 1. Wolontariat szkolny organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, szczególnie promującymi ideę wolontariatu, działaczami, dzielącymi się swoim doświadczeniem i wiedzą.

 

 1. Członkami szkolnego wolontariatu mogą być wszyscy chętni uczniowie, którzy będą działać na rzecz innych osób bezinteresownie i bezpłatnie, zgodnie z zasadami wolontariatu.

 

 1. Członek szkolnego wolontariatu musi przede wszystkim:
 • czerpać radość z pomagania innym,
 • wykazywać inicjatywę i pomysłowość w pomaganiu innym osobom,
 • zauważać potrzebę pomagania, nigdy nie odmawiać potrzebującym,
 • okazywać życzliwość, serdeczność i empatię innym ludziom,
 • być uczciwym i wrażliwym człowiekiem,
 • wykazywać chęć współpracy z innymi, skłonności do kompromisu i porozumienia,
 • przedkładać ponad swoje potrzeby interes i potrzeby innych ludzi.

 

 1. Działanie w ramach szkolnego wolontariatu powinno być dla ucznia wyróżnieniem, a aktywną działalność należy wyróżnić wpisem na szkolnym świadectwie.

 

 1. Członkowie szkolnego wolontariatu mogą być skreśleni z listy członków w przypadku, gdy ich zachowanie godzi w ideę wolontariatu, gdy utrudniają działalność innych członków, nie potrafią współpracować i rzadko uczestniczą we wspólnych spotkaniach.

 

 1. Szkolny wolontariat działa zgodnie z ustalonymi zasadami lub według ogólnie przyjętego regulaminu.

NASZE DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

LOTERIA FANTOWA DLA P. MAŁGOSI

Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało loterię fantową, z której dochód został przeznaczony na leczenie dla pani Małgosi – mamy naszych uczniów. Pani Małgosia zmaga się z chorobą nowotworową.

KIERMASZ SŁODKOŚCI DLA P. MAŁGOSI

Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało kiermasz ciast i ciasteczek, z którego dochód został przeznaczony na leczenie dla pani Małgosi – mamy naszych uczniów. Pani Małgosia zmaga się z chorobą nowotworową.

Projekt Cum Grati na rzecz  działalności edukacyjno-wychowawczej SPSK

„SZKOŁA Z SERCEM”

Dla integralnego rozwoju dziecka zostaje podjęta inicjatywa uwrażliwiania uczniów na działanie dla dobra innych. Chodzi o wykorzystanie i wzmocnienie naturalnej chęci pomagania innym (nie tylko przyrodzie). W tym celu proponujemy wykorzystanie znanej nam formy pomocy jaką jest zbieranie plastikowych nakrętek. Pojemnikiem dla zbierania  kolorowych nakrętek jest kosz w kształcie wielkiego serca na którym widnieje logo SPSK (zbudowany ze stali nierdzewnej, materiału przystosowanego do warunków atmosferycznych. Serce należy umieścić przed budynkiem szkolnym w tzw. ciągu komunikacyjnym).

Cele przedsięwzięcia:

 • uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych w tym słabszych, potrzebujących naszej pomocy
 • kształtowanie umiejętności ukonkretniania miłości wobec bliźniego poprzez małe gesty
 • budzenie autorefleksji nad swoją rolą w społeczności np. klasy, miejscowości
 • jednoczenie środowiska szkolnego, rodzinnego i lokalnego wokół idei czynienia dobra
 • zdobywanie umiejętności organizowania „Akcji charytatywnych” i ich wykorzystania w środowisku
 • budowanie wspólnoty klasowej, szkolnej i lokalnej
 • zaangażowanie poszczególnych klas i całej szkoły na rzecz powiększania dobra w najbliższym środowisku
 • kształtowanie twórczości i kreatywności uczniów na rzecz przemiany własnego serca i pomocy z serca płynącej dla uczniów mojej klasy, szkoły, rodziny i środowiska
 • komunikat (reklama) dla środowiska lokalnego o dobroczynnej działalności szkoły SPSK

Korzyści:

 • pomoc konkretnej osobie
 • nawyk w czynieniu dobrych uczynków
 • podjęcie wysiłku i uporządkowanie działań
 • radość ze wspólnego czynienia dobra
 • dając otrzymujesz
 • umiejętność dobrej rywalizacji
 • identyfikacja rodzin i środowiska ze szkołą SPSK

POMOC DLA ZWIERZĄT Z WŁOCŁAWSKIEGO SCHRONISKA

29 stycznia do włocławskiego Schroniska dla zwierząt dotarły podarunki dla naszych czworonożnych pupili. Dziękujemy Wszystkim, którzy tak chętnie wsparli kolejną akcję naszego koła wolontariuszy 😀

SZLACHETNA PACZKA

Uczniowie oraz nauczyciele w ramach szkolnego Wolontariatu zorganizowali zbiórkę dla rodzin z naszej szkoły. W ramach tej akcji przygotowano paczki świąteczne dla 30 uczniów z naszej szkoły.

ZBIÓRKA KSIĄŻEK DLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, DOMÓW DZIECKA I SZPITALI

Uczniowie nawiązali współpracę z harcerzami w celu zorganizowania zbiórki dla Domów Pomocy Społecznej, Domów Dziecka i Szpitali. Pomimo pandemii udało się zgromadzić bardzo dużą liczbę publikacji zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

ZBIÓRKA NAKRĘTEK

Uczniowie  nawiązali współpracę z fundacją “Tęczowy Parasol”, w ramach której zbieramy nakrętki.