Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest:

 • stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
 • kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
 • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;
 • organizowanie wolnego czasu uczniów.

Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
 • dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
 • kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
 • współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
 • występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych.

 

Przewodniczący:

Adrian Kędzierski

Z-ca przewodniczącego:

Maja Pawłowska

Sekretarz:

Daria Borycka

 

Sekcja dekoracyjna:

Zofia Kucharska

Wiktoria Waśkiewicz

Oliwia Bączkowska

Martyna Kostrzębska

Sekcja kulturalno – rozrywkowa:

Nicola Witczak

Patrycja Bazela

Oliwia Braun

Sekcja sportowa:

Jakub Skowroński

Patryk Naczmański

Nicola Górczyńska

Kacper Bąkowska

Alan Szczygielski

Sekcja informacyjna:

Sebastian Wysokiński

Oliwia Wojciechowska

Wiktoria Stolcman

Monika Gągolewska

Sekcja charytatywna:

Witold Janakowski

Helena Skorupa

Oliwia Naczmańska